เวชศาสตร์ครอบครัว คืออะไร

มีงานวิจัยตัวหนึ่งที่น่าสนใจ ที่ออกมาในปี 2019 จากสหรัฐอเมริการ ที่ในครั้งนั้นได้มีข้อมูลที่น่าสนใจที่ได้พบว่า ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มระบบบริการสุขภาพแบบ Primary Care ที่มีการดูแลโดยตรงจาก แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ที่คอยให้การดูแลเกี่ยวกับการเสริมสุขภาพเบื้องต้นภายในครอบครัว เกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง มีแนวโน้มว่าบุคคลกลุ่มนี้จะมีแนวโน้มที่มีอายุที่ยื่นยาวกว่าผู้ที่ขาดการสนับสนุน และได้รับการดูแลจากระบบดังกล่าว

หน้าที่ของแพทย์เวชศาสตร์ คืออะไร

หลักการทำงานของ เวชศาสตร์ครอบครัวนั้น เป็นแนวคิดที่น่าสนจใ ที่ได้รับการสนับสนุนจากทั้งองค์กรของรัฐ และเอกชน ที่เป็นแนวคิดเกี่ยวกับนโยบาย หมอครอบครัว ที่ทางกระทรวงสาธารสุขกำลังผลักดันให้ออกมาเป็นรูปร่างอยู่ในขณะนี้ โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้แต่ละครอบครัวมีหมอประจำตัว เป็นหมอที่รู้จัก และเข้าใจสภาพของร่างกายเราเป็นอย่างดี ที่จะทำการดูแล และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพตั้งแต่เกิด จนโต และรวมไปถึงการประสานงานส่งต่อการรักษาในกรณีที่เป็นโรคเฉพาะทาง ในกรณีที่มีความจำเป็น

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จะเป็นแพทย์ที่อยู่ประจำตามคลินิกทั่วไป โดยที่เป็นกลุ่มแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีความรู้เฉพาะทาง ในด้านของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ที่จะดูแล และเข้ากันได้ดีกับคนทุกเพศ ทุกวัย โดยที่มาจากความเชื่อมั่นที่ว่าสุขภาพที่ดี มีองค์ประกอบหลายปัจจัย ที่จำเป็นต้องประกอบเรื่องราวต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ไม่ใช่แค่ กาย และ ใจ เพียงเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการใช้ชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งหมดล้วนเป็นพฤติกรรมเฉพาะของแต่ละคน

นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการดูแลที่ครอบคลุมไปถึงความต่อเนื่อง ที่สามารถให้การักษาเบื้องต้นของอาการในทุกโรค รวมถึงทีมสหวิชาชีพแขนงต่าง ๆ เช่น พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร นักกายภาพบำบัด และนักจิตวิทยา เพื่อร่วมกันดูแลผู้ป่วยอย่างครอบคลุมในทุกความต้องการด้านสุขภาพ

ในแต่ละช่วงอายุ ก็จะมีการดูแลที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่ความสำคัญของแต่ละช่วงเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพโดยที่หมอประจำตัวอย่างทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จะมุ่งเน้นไปที่ความเข้าใจ และเอาใจใส่ในทุก ๆ ด้าน เพื่อที่จะได้เป็นการรักษา และป้องกัน โรคต่าง ๆ ที่มีโอกาสเจอใน ที่จะทำการดูแลตามขั้นตอนที่เหมาะสมมากที่สุด และเหมาะสมกับตัวเราเองมากที่สุด ซึ่งถ้าหากนโยบายถูกผลักดันผ่าน ก็น่าจะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นได้ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือตัวเราเอง ดูแลตัวเองให้ดีที่สุด เพื่อที่จะทำให้ร่างกาย และจิตใต แข็งแรงอยู่เสมอได้นั่นเอง